Volby kandidáta na funkci rektora MENDELU 2021

Dne 3. srpna 2021 vyhlásil předseda Akademického senátu MENDELU volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

Organizace a průběh voleb se řídí článkem 7 Jednacího řádu Akademického senátu MENDELU.

Výsledek voleb

Výběr kandidáta na funkci rektora proběhl na zasedání Akademického senátu MENDELU v pondělí 18. 10. 2021 v 16.15 hod. Tajného hlasování se zúčastnilo 31 z 32 členů senátu. V prvním kole získali jednotliví kandidáti následující počty hlasů:

  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. – 22 hlasů
  • prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. – 0 hlasů
  • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. – 9 hlasů
  • Ing. Stratos Zerdaloglu – 0 hlasů

Jelikož je k přijetí návrhu na jmenování rektorem nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů senátu (tj. min. 17 z 32), byl již v prvním kole zvolen kandidátem na rektora Mendelovy univerzity v Brně

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

 

Představení kandidátů

Představení kandidátů na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně proběhne v pondělí 18. října 2021 od 13.00 hod. v posluchárně Q01. Akce bude živě přenášena v MS Teams, odkaz na přenos je https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5d29c9006f8742bebcf1a52cf908e6ba%40thread.tacv2/1634290368797?context=%7b%22Tid%22%3a%220fc379c2-9aac-4a1c-9fbd-f4dc20999e9c%22%2c%22Oid%22%3a%227c624601-d579-4da8-a717-8e4d5784e1e2%22%7d. Dotazy kandidátům bude možné pokládat pouze osobně v posluchárně Q01.

Teze kandidátů

Výsledky návrhového kola

Výsledky návrhového kola voleb jsou zveřejněny v tomto dokumentu.

Kandidátka

Kandidátka a kandidáti na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně navržení v návrhovém kole voleb se ve stanoveném termínu ke své kandidatuře vyjádřili následovně:

navržený kandidátsouhlas s kandidaturou
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. ANO
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. NE
prof. Dr. Ing. Libor Grega NE
prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. ANO
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. ANO
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. NE
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. NE
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. NE
Ing. Stratos Zerdaloglu ANO

 

Dle čl. 7 odst. 6 Jednacího řádu AS MENDELU volební komise v případě nesouhlasu kandidáta z kandidátky vyloučí. Výsledná kandidátka má tedy následující podobu:

  • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
  • prof. Ing. Bc. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
  • doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
  • Ing. Stratos Zerdaloglu

Průběh voleb

V návrhovém kole může každý člen akademické obce (tj. akademický pracovník nebo student) navrhnout jednoho kandidáta na funkci rektora. Návrhy se podávají na všech šesti součástech univerzity (5 fakult + ICV), vždy ve dvou okrscích (zvlášť akademičtí pracovníci a zvlášť studenti). Po skončení návrhového kola volební komise sečte návrhové hlasy zvlášť v každém z dvanácti okrsků. Na kandidátní listinu jsou pak zařazeni z každého okrsku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (příp. další se stejným počtem hlasů). Následně budou sečteny návrhové hlasy všech šesti studentských okrsků a všech šesti okrsků akademických pracovníků. Z obou těchto součtů postupují na kandidátní listinu první tři navržení kandidáti (příp. další se stejným počtem hlasů). Navržení kandidáti poté budou požádáni o souhlas s kandidaturou. V případě nesouhlasu bude kandidát z kandidátní listiny vymazán. Volební komise požádá kandidáty, kteří se svou kandidaturou vyslovili souhlas, o vypracování tezí, ve kterých představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora. Tyto teze budou uveřejněny k datu uvedenému v harmonogramu voleb (viz níže). Na zasedání senátu v pondělí 18. 10. 2021 kandidáti přednesou svoje představy o výkonu funkce rektora. Následně akademický senát zvolí kandidáta, který bude navržen na jmenování do funkce rektora MENDELU prezidentem republiky.

Harmonogram voleb

UDÁLOST

TERMÍN

POZNÁMKA

Podávání návrhů na fakultách a ICV („návrhové kolo“). Od pondělí 27. 9. 2021 0:00 hod. do neděle 3. 10. 2021 23:59 hod. V elektronické formě prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.
Zveřejnění výsledků návrhového kola a odeslání žádosti o souhlas s kandidaturou navrženým kandidátům.
Do 5. 10. 2021.
 
Předání souhlasného stanoviska navržených kandidátů s kandidaturou volební komisi. Do 8. 10. 2021 12:00 hod.  
Zveřejnění kandidátní listiny. 8. 10. 2021  
Odeslání žádosti volební komise o vypracování tezí navrženým kandidátům. 8. 10. 2021  
Odevzdání tezí, ve kterých kandidáti představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora. Do 12. 10. 2021 12:00 hod.  
Zveřejnění tezí kandidátů. 12. 10. 2021  
Představení kandidátů a následná volba kandidáta na funkci rektora Akademickým senátem MENDELU. 18. 10. 2021 od 13.00 hod.  V posluchárně Q01.

Volební komise

Předseda komise

Zastupovaný okrsek

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

Akademičtí pracovníci PEF

Člen komise

Zastupovaný okrsek

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Akademičtí pracovníci AF

Blanka Horáková

Studenti ICV

PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Akademičtí pracovníci FRRMS

Bc. Lucie Hübschmanová

Studenti FRRMS

Ing. David Jeník

Studenti AF

Bc. Dominika Králiková

Studenti PEF

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D.

Akademičtí pracovníci LDF

Ing. Luboš Staněk

Studenti LDF

Ing. Vojtěch Urban

Studenti ZF

Ing. Miroslav Vachůn, Ph.D.

Akademičtí pracovníci ZF

Ing. Martin Zach, Ph.D.

Akademičtí pracovníci ICV